Hoppa till innehåll
Open navigation
 1. Allmänt
  Salminen Foods AB (”LCHF-arkivet”) tillhandahåller elektroniska tjänster till medlemmar (”användare”) via Internet i form av medlemssidor och receptbank (“tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls genom att användaren registrerar sig som medlem på lchfarkivet.se (”medlemskapet”). Medlemskapet ger användaren rätt att använda LCHF-arkivets medlemssidor och receptbank i enlighet med dessa villkor. Dessa villkor gäller för de åtkomster som LCHF-arkivet ger användaren.
 2. Medlemskap
  Medlemskap ingås genom användarens registrering på lchfarkivet.se. Medlemskapet är personligt och får inte delas med andra personer. Användaren kommer åt sidorna genom ett användarnamn och lösenord. Medlemskapet är kostnadsfritt och löper tills vidare. Uppsägning kan göras enligt punkt 4 nedan. 
 3. Underhåll
  LCHF-arkivet förbehåller sig rätten att underhålla och därmed ändra innehållet i tjänsten.
 4. Uppsägning av medlemskap
  Medlemskapet kan avslutas när som helst genom skriftlig begäran till [email protected]. LCHF-arkivet förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap med omedelbar verkan om en användare agerar i strid med dessa villkor eller annars på ett otillbörligt sätt.
 5. Personlig information
  Personuppgifter hanteras konfidentiellt av Salminen Foods AB i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Salminen Foods AB är personuppgiftsansvarig för uppgifter som användare registrerar på sidan. Genom att bli användare och nyttja tjänsten godkänner användaren även vår integritetspolicy som en del av villkoren, dessa hittar du här (länk).
 6. Ansvarsbegränsning
  LCHF-arkivet ansvarar inte för eventuella krav till följd av användning av recept eller annat innehåll från LCHF-arkivet. Recept och annat innehåll som ingår i tjänsten ska ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. LCHF-arkivet ansvarar inte för påstådda eller uppkomna skador, förluster eller kostnader som direkt eller indirekt beror på eller påstås vara beroende av innehållet i LCHF-arkivets tjänster. LCHF-arkivets tjänst ska inte betraktas som medicinsk-, nutritions- eller annan form av rådgivning. LCHF-arkivet ansvarar inte för en eventuell förlust som användaren lider till följd av felaktig användning eller vid fel eller brister i tjänsten.
  LCHF-arkivet ansvarar inte för innehåll som lagts in i tjänsten av användare. Användare ansvarar för att rättigheterna till information och bilder inte tillkommer tredje part. Om det visar sig att tredje part äger rättigheterna till information eller bilder upplagt av användare förbehåller sig LCHF-arkivet rätten att radera eller ändra informationen eller bilderna på användarens konto. 
 7. Upphovsrätt och licensiering
  Vidareförsäljning eller kommersiellt utnyttjande av information eller bilder hämtade från sidorna eller andra användare är inte tillåtet. Innehållet i tjänsten, som inte lagts in av användare, liksom bakomliggande programvaror och databaser är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Användare har inte rätt att använda information eller bilder från sidan för sammanställning av egen eller annans databas eller överföra denna/dessa till maskinläsbar form eller dylikt. 
  LCHF-arkivet förbehåller sig rätten att spara och i sin tur dela recept och bilder, i sina officiella kanaler och sociala medier, som användare lägger upp på sidan. Denna rätt fortsätter att gälla även efter att användare avslutat sitt medlemskap då LCHF-arkivet äger rätten att publicera texten och bilderna under annat namn.
 8. Ändring av villkor
  LCHF-arkivet kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras användare på hemsidan eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer användare att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla.
 9. Överlåtelse
  Salminen Foods AB äger rätten att överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt dessa villkor till annan part utan användarens samtycke. I detta fall utträder Salminen Foods AB som part och villkoren fortsätter gälla i förhållande mellan användaren och den nya ägaren. 
 10. Kontakt
  För frågor och support, kontakta [email protected]
 11. Ogiltighet
  Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas ogiltig ska detta inte innebära att samtliga bestämmelser är ogiltiga utan ska skälig jämkning ske med beaktande av parternas intention med bestämmelsen.
 12. Tillämplig lag och tvist
  Dessa villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom svensk allmän domstol.